Verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Alle facturen worden verzonden per email en zijn dan ook rechtsgeldig. 

Indien de klant opteert om de facturen per post te ontvangen dient hij 2HB / LN freelancing / Mediagoesting hiervan schriftelijk en bij voorkeur per email op de hoogte van te brengen.

Het ontvangen van een factuur zonder dat hierop reclamaties en/of opmerkingen volgen houdt bijgevolg in dat de gefactureerde akkoord gaat met inhoud ervan zelfs als er geen getekend document zou zijn.  Een mondelinge toezegging gestaafd door andere (email)communicatie is eveneens rechtsgeldig.

Alle vermelde bedragen in prospectus, bestelbonnen en alle andere documenten zijn steeds exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

Eventuele opzeggingen voor een bepaalde dienst dienen steeds schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren conform de bepalingen in de detailgegevens van betreffende dienst.

Tenzij anders aangegeven in de detailgegevens volgt er na 12 maanden of de andere overeengekomen periode een automatische verlenging voor 1 jaar of voor de andere overeengekomen periode van de desbetreffende dienst tenzij er schriftelijk en aangetekend een opzegging wordt gedaan voor de 25ste van de 11de maand of de 25ste van de voorlaatste maand van de andere overeengekomen periode.

Packages worden steeds integraal en op voorhand gefactureerd en zijn niet overdraagbaar naar een andere vennootschap maar wel naar een ander project binnen dezelfde vennootschap.

Bij niet-betaling en na schriftelijke kennisgeving door 2HB / LN freelancing / Mediagoesting heeft 2HB

LN freelancing / Mediagoesting het recht om de dienstverlening tijdelijk te schorsen totdat de betaling ontvangen wordt.  Een eventuele schorsing van de service kan nooit recht geven op enige vorm van schadevergoeding of een recuperatie van de bedragen voor de geschorste periode. Voor de reactivatie van betreffende dienst zal er vervolgens een administratieve kost van €99,- (ex. BTW) worden aangerekend.

2HB / LN freelancing / Mediagoesting kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gepubliceerde teksten, presentaties, prijzen…   Deze blijven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

2HB zorgt voor leadgeneratie maar kan geen enkele garantie geven voor de waarde van de leads, niet in hoeveelheid en/of kwaliteit van leads.  Resultaten die in het verleden voor bepaalde diensten behaald werden kunnen nooit als maatstaf genomen worden voor toekomstige diensten en zijn enkel informatief.

Voor alle gepubliceerde informatie door 2HB voor rekening van derden blijft de derde partij verantwoordelijk.

Elke betwisting moet binnen de 8 (acht) werkdagen na de verzending van de factuur worden kenbaar gemaakt.  De betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven.  Elke klacht ontvangen na verloop van deze periode is ongegrond.

Bij laattijdige betaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op de hoofdsom een rente van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag aangerekend met een minimum van €125.

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak zijn bevoegd in geval van een geschil.

Contact

Neem contact op met ons voor meer informatie over onze diensten

Velden met een * zijn verplicht